Hypotheken

U wilt toch ook een hypotheek die betaalbaar is en die daarnaast aansluit bij uw wensen? Er zijn vele soorten hypotheken, maar welke past nu het beste bij u?
Daar informeren wij u graag over in een persoonlijk gesprek. U weet dan precies welke hypotheek het beste past bij uw financiële situatie.

Vervolgens werken wij vrijblijvend een voorstel uit waarin u uw wensen terugziet met de bijbehorende maandlast.

Hypotheken

Woonhuis Hypotheken

Hypotheekvormen

Aflossingsvrije hypotheek
Bij een aflossingsvrije hypotheek los je niet af, maar betaal je alleen rente over de hypotheekschuld (geen premie om vermogen op te bouwen).
Het voordeel is dat je lagere maandlasten hebt en de rente fiscaal aftrekbaar is.

Annuïteiten hypotheek
Hypotheek waarbij het maandbedrag, de maandelijkse bruto woonlasten, gelijk blijven. Het maandbedrag wijzigt alleen door een rentewijziging aan het einde van een rentevaste periode. Tijdens de eerste jaren wordt vooral rente en weinig aflossing betaalt; de laatste jaren is dit andersom. De netto woonlasten zijn in het begin laag, groeien langzaam en in de eerste jaren is het belastingvoordeel groot.

Beleggingshypotheek
Een hypotheekvorm waarbij aan het einde van de looptijd wordt afgelost. Het geld voor de aflossing (aparte beleggings-rekening) wordt belegd in beleggingsfondsen, obligaties of aandelen voor het opbouwen van een kapitaal, waarbij je er op speculeert dat het rendement uiteindelijk voldoende is voor de aflossing.
De bruto maandlasten zijn steeds gelijk (rente plus premie). Er is geen zekerheid t.a.v. aflossing van de hypothecaire lening. Deze vorm is fiscaal niet zo gunstig en er is geen rendement op de aflossing.

Combinatiehypotheek
Hypotheek waarin meerdere (maximaal 3) hypotheekvormen en aflossingsvormen worden gecombineerd en mogelijk is met verschillende looptijden en rentevaste periodes.
Deze vorm wordt ook wel eens een gecombineerde hypotheek genoemd.

Hybridenhypotheek
Een combinatie van een spaar- en beleggingshypotheek, waarbij je -onder bepaalde condities- kunt wisselen van hypotheekvorm.

Levenhypotheek
Hypotheekvorm waarbij via een levensverzekering het hypotheekbedrag bij elkaar wordt gespaard. Na afloop van de contractperiode lost de geldnemer met het opgebouwde kapitaal de hypotheek af.
Het eindvermogen is vooraf dus niet bekend. Beleggings- en verzekeringskosten worden ingehouden over de spaarpremie en het opgebouwde kapitaal. De afkoopsom is hoog, daar in dat geval alle niet verrekende kosten in rekening worden gebracht.

Lineaire hypotheek
Hypotheekvorm waarbij het aflossingsbedrag gelijk blijft oftewel elk jaar even hoog is. Daar je steeds minder schuld hebt, betaal je ook steeds minder rente. De betaling per maand daalt gelijkmatig gedurende de looptijd van de lening, indien het rentepercentage niet verandert. De fiscale rente aftrek en rentelasten dalen door aflossing.

Spaarhypotheek
Bij een spaarhypotheek vindt er geen aflossing plaats gedurende de looptijd. In plaats hiervan betaal je premie voor een spaarverzekering en met de renteopbrengst wordt de lening in één keer aan het eind van de looptijd afgelost. De maandlasten (bruto en netto) zijn relatief stabiel en je hebt volledige zekerheid t.a.v. de aflossing van de hypotheeklening (vergelijk beleggingshypotheek).

Bankspaarhypotheek
In vergelijk met de traditionele spaarhypotheek is er bij de bancaire spaarhypotheek geen spraken van sparen middels een levensverzekering, maar gewoon via een spaarrekening die gekoppeld is aan de hypotheek. Bij een spaarhypotheek betaalt u een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek en een spaarbedrag voor uw spaarrekening. Aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek in één keer in met de opbouw van de spaarrekening. We spreken hier over een gegarandeerd bedrag dat bij elkaar gespaard wordt. Hetzelfde bedrag is vaak ook gegarandeerd bij overlijden, aangezien hiervoor een losse risicoverezekering gesloten wordt. Uw hypotheek bestaat dan uit 3 delen: Rente, spaarinleg en risicopremie!

Spaarrekening
De rente die u over de financiering betaalt is gelijk aan de rente die u op uw spaarrekening ontvangt. Is de hypotheekrente laag, dan is ook de rente over het spaardeel laag. Het voordeel van deze constructie is dat eventuele rentestijging gecompenseerd wordt met een lagere te betalen spaarinleg, want u krijgt immers dezelfde hogere rente op uw spaartegoed. Renteschommelingen komen hierdoor minder hard aan, daarentegen heeft u minder voordeel bij een rente verlaging.

Afsluitprovisie

Alsluitprovisie is een eenmalige bedrag, dat de geldverstrekker in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek. De afsluitprovisie is meestal 1% van de hypotheeksom.

Starterslening (SVN)

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) biedt een product dat koopwoningen makkelijker bereikbaar maakt: de Starterslening. De Starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de kosten van de aankoop van de woning en de maximaal mogelijke lening voor de koper. Het is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek. De Starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en is, in ieder geval, de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Na drie jaar wordt, op basis van uw dan geldende persoonlijke situatie, bekeken of er rente en aflossing over de Starterslening betaald kan worden. Indien dit het geval is, wordt de starterslening aangepast aan uw nieuwe, persoonlijke situatie. Voor de Starterslening wordt een tweede hypotheek gevestigd op de woning.

De Starterslening is in een beperkt aantal gemeenten mogelijk. Iedere gemeente stelt zelf de voorwaarden vast om in aanmerking te komen. De aanvrager moet echter altijd een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Voor een overzicht van alle deelnemende gemeenten, de voorwaarden voor een Starterslening en de aanvraagprocedure kunt u terecht op www.svn.nl

Tophypotheek

Een tophypotheek is een hypotheek die hoger is dan de executiewaarde van het huis (ca. 75% en kan oplopen tot 125% ervan). Het risico is, dat de tophypotheek hoger kan zijn dan op basis van je inkomen verstandig of verantwoord is.

Bereidsstellingsprovisie

Bereidstellingsprovisie zijn kosten die in rekening worden gebracht om een hypotheek offerte te verlengen.
In het algemeen zal een percentage van 0,25% in rekening worden gebracht per maand na de geldigheid van een hypotheekofferte. Dit percentage wordt berekend over de totale hypotheeksom.

Nationale hypotheek Garantie  (NHG)

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

Een hypotheek met NHG is een extra zekerheid voor de hypotheekverstrekker, doordat zij garant staan voor uw hypotheek verplichtingen.
Hierdoor kunt u een rentekorting krijgen tussen de 0,20% en 0,40% op de top tarieven

Financieringen

Kredietvormen

Consumptief krediet
Als je geld leent om iets te kopen dat maar een beperkt aantal jaren meegaat (een auto of een ijskast, bijvoorbeeld), dan wordt gesproken van een consumptief krediet. De persoonlijke lening, het doorlopende krediet en ook de rekening courant zijn vormen van consumptief krediet. De tegenhanger is het hypothecair krediet, waarbij je geld leent om een huis of andere onroerende zaken te kunnen kopen.

Doorlopend krediet
Een doorlopend krediet, ook wel continu krediet genoemd, is een populaire leenvorm waarbij de lener de beschikking krijgt over een bepaald maximumbedrag. Hij mag zelf weten wanneer en hoeveel van dit geld hij opneemt en hij mag ook weer bedragen terugstorten. Bij een doorlopend krediet betaal je alleen rente over het bedrag dat je daadwerkelijk hebt opgenomen. Het rentepercentage is altijd variabel. Dat wil zeggen dat het met de geldmarkt meestijgt en -daalt. De verplichte maandelijkse termijn op een doorlopend krediet is meestal 2% van de kredietlimiet.

Persoonlijke lening
Een simpele en populaire leenvorm waarbij de hoogte van het leenbedrag, de looptijd, de termijnbedragen en de hoogte van de rente vastliggen. Je krijgt het totale leenbedrag in één keer uitgekeerd en betaalt het bedrag (plus rente) via periodieke betalingen binnen een vooraf afgesproken periode terug. Extra aflossen is meestal alleen mogelijk tegen betaling van een boete.

Rekening-courant krediet
De mogelijkheid om tot een bepaald bedrag (de limiet) 'rood' te staan op je betaalrekening.

Rentekrediet
Een vorm van een doorlopend krediet waarbij je gedurende een bepaalde periode niet hoeft af te lossen. In die periode hoef je dus alleen maar rente te betalen over het geleende bedrag. Dit is vooral een aantrekkelijke leenvorm als je nu hoge kosten hebt, maar (vrijwel) zeker weet dat je straks meer geld te besteden hebt

WFT (Wet op financieel toezicht)

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is ingevoerd op 1 januari 2007. Deze wet regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. In deze wet zijn alle regels en voorschriften voor financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.